/ Хүний нөөцийн ил тод байдал / ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ӨРСӨЛДӨХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН АЛБАН ТУШААЛД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ӨРСӨЛДӨХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА

 

                       ЦАГДААГИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН ТӨРИЙН ТУСГАЙ АЛБАН ТУШААЛД ОРХОН АЙМАГ ДАХЬ                                      
       ЦАГДААГИЙН ГАЗРААС ӨРСӨЛДӨХ ХҮСЭЛТ ГАРГАСАН ИРГЭДИЙН СУДАЛГАА  
2015 он                                                           Эрдэнэт
Газар, хэлтэс Ямар албан тушаалд өрсөлдөхөөр хүсэлт гаргасан. Иргэний мэдээлэл Хүний капиталын
Овог нэр Нас хүйс Иргэний үнэмлэх, регистрийн дугаар Холбоо барих утас /2-оос доошгүй дугаар бичих Боловсрол, хэзээ, хаана, ямар сургууль төгссөн./ Мэргэжил Мэргэшил
/богино, урт хугацааны сертификатны сургалт/
Ажлын туршлага /хэзээ, хаана, ямар ажил эрхэлж байсан, чөлөөлөгдсөн тушаалын огноо./
1 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа Óíäðàõ-Îðãèë Áàòíàéðàìäàë 23 эр ФА92041435 99938701
99356210
Дээд
2011-2015 онд ШУТИС 
Уул уурхайн инженер 2012-2013 îíä Îðõîí àéìàãò Óëñ òºð ìåíåæìåíòèéí àêàäåìèä õ¿íèé íººöèéí ìåíåæåð *
2 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа Õóÿãáààòàð Íàðìàíäàõ 30 эр ФБ85120713 99557056
99919301
Дээд 2004-2008 онд Их засаг их сургууль Эрх зүйч * 2012-2013 онд "Хурд транс" ХХК-д жолооч 
3 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа È÷èíõîðîë Æ¿ãäýðíàìæèë 24 эр ДГ91030116 99965652
99069180
Дээд
2011-2014 онд Аварга дээд сургууль
Үндэсний бөхийн дасгалжуулагч * *
4 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа Одонпүрэв
Равжир
32 эр ГЖ83081831 95347150    95347151 * * 2005 онд Цагдаагийн мэргэжлийн дамжаа,
В ангилал 2001,
С ангилал 2001
2005-2008 онд Орхон аймгийн Цагдаагийн газар Хэв журмын цагдаагаар ажиллаж байгаад 2008 оны 06 сарын 05-ны Орхон аймгийн цагдаагийн газрын даргын  1/69 тоот тушаалаар чөлөөлөгдсөн.  
5 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа Цээсүрэн Алтангадас 33 эр ФБ82071171 99360711     89901515 * * 2002 онд Цагдаагийн мэргэжлийн дамжаа,
В ангилал 2011,
С ангилал 2014  
2002-2007  онд  Орхон аймгийн Цагдаагийн газар хэв журмын цагдаагаар ажиллаж байгаад Орхон аймгийн цагдаагийн газрын даргын 2007 оны 8 сарын 22-ны  өдрийн 1/93 тоот  тушаалаар чөлөөлөгдсөн. 
6 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа Мөнхжаргал Агваандорж 39 эр ФБ75082119 99488576   96088125 * * 2008               Хангайн бүсийн улс төрийн боловсролын академи,
ВС ангилал 1993 
2004-2012 онд  Төв аймгийн Цагдаагийн газарт цагдаа-жолоочоор ажиллаж байгаад 2012 оны 09 сарын 29-ны өдрийн Б/18 тоот Заамар сум дахь сум дундын цагдаагийн хэлтсийн даргын тушаалаар чөлөөлөгдсөн. 
7 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар  Хэв журмын цагдаа Баатар Хунтхүү 27 эр ФБ88072317 99582242   99368725   2003-2005 Орхон аймаг МСҮТ Автомашины засвар, ашиглалт  2007 онд Мэргэжлийн цагдаагийн дамжаа, 2007  Хангайн бүсийн улс төрийн боловсролын академи,  2007-2008  онд Орхон аймгийн Цагдаагийн газарт хэв журмын цагдаагаар ажиллаж байгаад 2008 оны 9 сарын 25-ны өдрийн Цагдаагийн газрын даргын  1/107 тоот тушаалаар чөлөөлөгдсөн. 
8 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Баярсайхан Түвшинжаргал 30 эр СЮ85111872 88993105 Дээд
2003-2007 онд Хилийн цэргийн дээд сургууль
Хилийн албаны офицер-эрх зүйч * 2009-2014 онд Дотоодын цэргийн
816 дугаар салбарт харуулчинаар ажиллаж байгаад 2014.02.18-ны өдрийн 30 дугаар тушаалаар чөлөөлөгдсөн.
9 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Дорж
Түмэн-Аюуш
23 эр РЭ92090911 99957898
99957848
Бүрэн дунд
1999-2009 онд Орхон аймагт 7 дугаар сургууль
* * 2011-2012 онд Зэвсэгт хүчний 013 дугаар ангид цэргийн алба хаасан.
10 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Íýðã¿é
Áÿìáàõ¿¿
22 ýð ÔÀ93111315 99368628
94252535
Á¿ðýí äóíä 
2001-2011 îíä Îðõîí àéìàã ÌѯÒ
Çàñâàð÷èí, ãàãíóóð÷èí * 2012-2013 îíä 05 äóãààð àíãèä öýðãèéí àëáà õààñàí.
11 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Áààñàí 
̺íõ-Ýðäýíý
22 эр АИ93080416 99707216
99854804
Бүрэн дунд
1999-2009 онд Архангай аймагт 10 жилийн сургууль, 2009-2011 онд Орхон аймаг МСҮТ
Ойжуулагч, цэцэрлэгжүүлэгч 2014 îíä Олон нийт цагдаагийн ажилтны сургалт 2014/ОНЦ-299 2009-2012 онд Орхон аймгийн Цагдаагийн газарт журмын хашааны сахиулаар ажиллаж байгаад 2012 оны 10 дугаар сарын 25-ны өдрийн 01/97 дугаар тушаалаар чөлөөлөгдсөн. 2012-2013 онд 05 дугаар ангид цэргийн алба хаасан
12 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Ìÿãìàðæàâ Áàòòóëãà 23 эр ФА92041036 94240410
99367256
Бүрэн дунд
2000-2010 онд Орхон аймагт Орхон цогцолбор сургууль 
Авто ашиглалт, тоног төхөөрөмжийн засварчин 2011 онд ХАА МСҮТ
В, С ангилал 2011
2011-2012 онд 0108 дугаар ангид цэргийн алба хаасан
13 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Öîãò
Ãýðýëò-Îä
22 эр ФА93113032 95341244
95345630
Бүрэн дунд 2001-2009 онд Орхон аймагт 10 жилийн сургууль, 2009-2011 онд МСҮТ Сантехникч гагнуурчин * 2013-2014 онд 029 дүгээр ангид цэргийн алба хаасан
14 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Îþóíáààòàð Ýðäýíýáààòàð 33 эр МР82082919 86544114
96607575
Бүрэн дунд
1989-1997 онд 10 жилийн  дунд сургууль, 1997-2000 онд Сэлэнгэ аймагт МСҮТ
Машин механизмын механик * 2002-2004 онд Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газарт хэв журмын цагдаагаар ажиллаж байгаад 2004 оны 07 дугаар сарын 19-ний өдрийн 76 дугаар тушаалаар чөлөөлөгдсөн.
15 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Áàò÷óëóóí Áóëãàíáàÿð 37 эр ФД78060816 99365142
99550599
Бүрэн дунд
1986-1996 онд Дархан-Уул аймагт 16 дугаар сургууль
* * 1997-1999 онд Дархан-Уул аймгийн Цагдаагийн газарт цагдаагаар ажиллаж байгаад 1999 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 155 дугаар тушаалаар халагдсан
16 Орхон аймаг дахь Цагдаагийн газар Гэрээт цагдаагийн хэлтэс Харуулын цагдаа Áóÿíõèøèã
Öýíä-Àþóø
20 эр ИЮ95101413 99558068
95342752
Бүрэн дунд 2002-2010 онд Орхон аймагт 10 жилийн сургуулт, 2010-2012 онд МСҮТ Засварчин * *
17 Áóëãàí àéìàã äàõü Öàãäààãèéí ãàçàð Áè÷ýý÷ Сүхээ
Мөнхзул
23 эм ПЮ92102803 99356401
99356606
Дээд
2010-2014 онд Их засаг ОУИС
Эрх зүйч 2014 онд Архив, бичиг хэргийн ажилтан №433,
2014 онд Олон нийт цагдаагийн ажилтан 
*
18 Áóëãàí àéìàã äàõü Öàãäààãèéí ãàçàð Áè÷ýý÷ Íýðã¿é
̺íõáîëîð
27 эм УК88090620 99953137
99553137
Дээд
2006-2010 онд Цагдаагийн академи
Эрх зүйч 2015 онд Бичиг хэрэг, архивын ажилтан  *

 

СЭТГЭГДЭЛҮҮД :

Amory:
188.143.234.155
You've really helped me unnsdetard the issues. Thanks.
2016-11-15 15:05:47
Karess:
188.143.234.155
Great <a href="http://ujodcwirkhb.com">thinnikg!</a> That really breaks the mold!
2016-11-15 18:58:40
Linda:
188.143.232.27
We coluv'de done with that insight early on. http://igbgphyegrj.com [url=http://vzlnwypl.com]vzlnwypl[/url] [link=http://uhmxrmlhf.com]uhmxrmlhf[/link]
2016-11-18 02:35:26
Nonie:
188.143.232.32
Yours is a clever way of <a href="http://ykpkxhiqn.com">thikning</a> about it.
2016-11-20 08:10:01
Jenita:
188.143.232.32
Created the greatest arstlcei, you have. http://bzctrvad.com [url=http://cksvij.com]cksvij[/url] [link=http://ljpattxhdji.com]ljpattxhdji[/link]
2016-11-23 05:53:05
Энд дарж зурган кодыг шинэчилнэ үү
Статистик мэдээ
Эрэн сурвалжилж байна